Jak se stát členem?

Získat členství ve spolku Statek U Jelínků, z.s. je opravdu jednoduché. Stačí navštívit některou z akcí spolku, zaregistrovat se u vstupu, zaplatit členský poplatek ve výši 50,-Kč a získat tak členskou průkazku. Od této chvíle jsou vám brány našeho Statku na všechny akce otevřeny dokořán. Je to snadné. Na termíny akcí se můžete podívat, pokud kliknete na tlačítko pod textem. Níže si také můžete přečíst kompletní stanovy spolku.

Vítejte.

Stanovy spolku

Statek u jelínků, z.s.

 

Čl. I

Název, sídlo a povaha spolku

1.     Statek U Jelínků, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolné, nevládní, nepolitické, neziskové a samosprávné sdružení osob (členů spolku).

2.     Název spolku zní Statek U Jelínků, z.s.

Sídlo spolku je na adrese Bylany 25, 284 01  Miskovice

3.     Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. II

Účel spolku

1.      Účelem spolku je především záchrana a obnova vesnického stavení č.p. 25 v obci Bylany, památkově chráněného objektu bývalé jezuitské hospody (dále jen Statek) a kulturní rozvoj obce Bylany. Podpora sousedské sounáležitosti a rozvoje ducha místa i členů spolku. Spolek si dává za úkol seznamování členů spolku s aktuální kulturní scénou a to pořádáním kulturních akcí pro členy spolku. Současně se spolek bude věnovat vzděláváním členů spolku a to dle požadavků členů spolku, stejně tak jako rozvojem jejich tělesných i duševních potřeb. Účelem spolku je současně vytvoření podmínek pro obnovení tradice setkávání lidí a trávení společného času.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnosti spolku jsou prováděny jakýmkoliv způsobem, který směřuje k naplňování účelu uvedeného          
v čl. II výše. Hlavními činnostmi spolku jsou především:

(a)   informační, vzdělávací, kulturní  a osvětová činnost,

(b)   organizování veřejných akcí a kampaní k prosazování účelu spolku, a akcí pro členy spolku

(c)    účast ve správních a jiných řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, krajiny a památek,

(d)   poradenská a informační činnosti v oblasti ochrany přírody, krajiny a památek

Čl. IV

Druhy členství

1.     Členství může být řádné nebo podporovatelské.

2.     S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy.

3.  Podporovatelští členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího práva a volebního práva na zasedání členské schůze spolku.

Vznik a zánik členství ve spolku

1.     Členem spolku může být fyzická osoba (starší 18 let) či právnická osoba.

2.     Řádnými členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

3.     Podporovatelské členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky schválené předsedou spolku, který o jejím přijetí rozhodne do 30 dnů od dne, kdy bude doručena předsedovi spolku.

4.     O řádné členství může podporovatelský člen zažádat nejdříve po 3 letech podporovatelského členství ve spolku. Na řádné členství ve spolku není právní nárok. Řádné členství vzniká rozhodnutím předsedy spolku o přijetí podporovatelského člena za řádného člena, který bere v úvahu zejména, nikoliv však výlučně tato kritéria: naplňování a prosazování účelu spolku.

5.     Členství ve spolku zaniká:

(a)   doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,

(b)   úmrtím člena,

(c)    vyloučením člena,

(d)   nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené rozhodnutím předsedy spolku dle čl. VIII. odst. 6 písm. f) stanov bez nutnosti zasílání výzvy k zaplacení a určení přiměřené lhůty předpokládané ust. § 238 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platné znění (dále jen OZ).

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Čl. V

Práva a povinnosti člena spolku

1.     Člen spolku má právo:

(a)   podílet se na činnosti spolku,

(b)   účastnit se členské schůze,

(c)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

(d)   být volen do orgánů spolku,

(e)   hlasovat na členské schůzi (dle druhu členství),

(f)     obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a dostat jejich vyjádření.

2.     Člen spolku má povinnost:

(a)   dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

(b)   aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

(c)    hradit členské příspěvky ve výši určené předsedou spolku,

(d)   na akcích pořádaných spolkem jít příkladem ostatním účastníkům a aktivně přispívat k dobré náladě a pohodě na akcích spolku, stejně tak jako dodržovat pokynů určených zástupců spolku, udržovat pořádek, ctít vesnickou sounáležitost, sousedské a mezilidské vztahy

(e)   na akcích spolku, i po jejich skončení, respektovat nejen v nočních hodinách své okolí a sousedy

(f)     aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

3.     Člen spolku přispívá dobrovolnými finančními příspěvky na chod spolku a podílí se na nákladech akcí spolku, které jsou pořádány pro členy spolku

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

(a)   členská schůze;

(b)   předseda spolku (individuální statutární orgán).

Čl. VII

Členská schůze

1.     Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Do působnosti členské schůze patří:

(a)   rozhodování o změně stanov,

(b)   volba a odvolání předsedy spolku,

(c)    rozhodování o vstupu spolku do právnických osob,

(d)   rozhodování o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

(e)   rozhodování o přeměně spolku,

(f)     rozhodování o zániku spolku.

2.     Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo zákon do její působnosti nesvěřují.

3.     Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby. Předseda spolku je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději pět dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

4.     Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina řádných členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy řádných členů jsou si rovny.

Čl. VIII

Předseda spolku

1.     Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.

2.     Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzí odvolán, nebo pozbude členství ve spolku.

3.     Spolek zastupuje navenek a podepisuje předseda spolku samostatně. Podepisování
za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda svůj podpis s označením své funkce.

4.     Předsedou spolku může být pouze řádný člen spolku, pokud je fyzickou osobou, nebo statutární
orgán popřípadě člen statutárního orgánu řádného člena spolku, který je právnickou osobou.

5.     Předseda spolku je oprávněn rozhodovat ve veškerých záležitostech spolku, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

6.     Do působnosti předsedy spolku patří především:

(a)   činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku,

(b)   spravovat majetek spolku,

(c)    svolávat zasedání členské schůze (v souladu s čl. VII odst. 3. těchto stanov),

(d)   rozhodovat o přijetí nových členů spolku (podle čl. IV. odst. 2 těchto stanov),

(e)   rozhodovat o vyloučení člena spolku,

(f)     rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, předseda spolku může svým rozhodnutím členský příspěvek jednotlivým členům prominout

(g)   vykonávat rozhodnutí členské schůze.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1.     Ostatní otázky, které těmito stanovami nejsou upraveny, se řídí občanským zákoníkem,       zák. č. 89/2012 Sb., popř. jiným aplikovatelným právním předpisem.

2.     Tyto stanovy byly schváleny všemi účastníky ustavující schůze, která se konala v Nymburce dne 1.6.2020

 

Svolavatel ustavující schůze:

 

Ověřil:

 

 

………………………………

 

 

………………………………

Jiří Jelínek, DiS.

 

Mgr. Kateřina Jelínková

 

Jiří Jelínek

Předseda spolku Statek u jelínků, z.s.

Kontaktujte nás

Statek U Jelínků, z.s.

Bylany 25, 284 01, Miskovice

605252630

statekujelinku@gmail.com